Complete List of Catholic Church Wedding Requirements

Congratulations on your engagement! Narito ang listahan ng mga requirements, fees, at iba pang mga documents na kailangan mong ihanda kung balak mong magpakasal sa simbahang Katoliko. May iba pang requirements ang Catholic churches depende sa sitwasyon ng mga ikakasal katulad ng kung biyudo o biyuda ang isa o parehong ikakasal, o may isa oContinue reading “Complete List of Catholic Church Wedding Requirements”

What You Need to Prepare Before Receiving the Sacrament of Confirmation

In the Philippines (and probably in every predominantly Catholic country), children receive the sacrament of confirmation before they enter their teens. Although I know of a couple of persons who got their confirmation rites in their adult years, mainly because they could not remember if they have received this rite before. Anyhow, the sacrament ofContinue reading “What You Need to Prepare Before Receiving the Sacrament of Confirmation”