SSS Salary Loan

Ang pag-apply ng salary loan sa SSS ay ginawa ng madali at mabilis sa pamamagitan ng kanilang online services.  Kailangan lang mag register ng online account ang miyembro at malaya na niyang mamo-monitor ang kanyang mga contributions at loan payments.  Paperless na ang pag file ng salary loan dahil maaari nang mag apply basta’t may online account ang miyembro.

Ang madalas na issue ng mga miyembro ay ang pagbabayad ng nasabing salary loan.  Kung ang miyembro ay employed, ang salary loan payments ay nireremit ng employer sa SSS. Halos walang partisipasyon ang miyembro bukod sa salary deduction kung saan kinukuha ang kanyang buwanang hulog sa loan.  Ngunit papano kung biglang lumipat ng trabaho ang miyembro? O kaya ay matanggal sa trabaho, lubusang mabalda, mag retiro, o kaya ay pumanaw ng biglaan?  Papano ang pagbabayad sa maiiwan niyang utang sa SSS?

Lumipat ng Trabaho o Natanggal sa Trabaho

Ang miyembrong lumipat ng trabaho ay may responsibilidad na ipaalam sa bago niyang employer na siya ay may binabayarang salary loan sa SSS.  Maaari din na bago niya lisanin ang kanyang present employer, ipa-check niya kung kayang bayaran ng kanyang separation pay ang kanyang balance sa SSS.  Kung sapat ang kanyang separation pay, may option siya na ibayad na ito sa SSS para malinis na ang kanyang salary loan account bago siya lumipat ng kumpanya.

Kung natanggal naman sa trabaho ang miyembro, kailangang ipagbigay alam niya sa kanyang employer na may balance pa siya sa SSS.  Maaaring iawas sa kanyang separation pay ang kabuuang bayad sa kanyang salary loan.  Kung hindi sapat ang kanyang separation pay at wala pang malipatang trabaho agad ang miyembro, kailangang boluntaryo niyang bayaran ang monthly installment ng kanyang salary loan sa SSS.  Tandaan na nag-iipon ng interes ang salary loan habang lumilipas ang mga buwan na hindi ito nababayaran.

Lubusang Nabalda, Nagretiro, o Namatay

Sakaling ang miyembro ay lubusang nabalda, nagretiro, o pumanaw na at may naiwang balanse sa kanyang salary loan, ang buong halaga ng inutang at ang mga interes (kung meron man) ay ibabawas sa kabuuang financial benefit na makukuha ng miyembro o ng kanyang mga dependents/beneficiaries.

Totoong madali ang pag file ng SSS Salary Loan at maituturing ito na takbuhan ng mga empleyadong nangangailangan ng dagdag na halaga para sa kanilang mga pangangailangan.  Ngunit alalahanin na tulad ng ibang loans, ang salary loan sa SSS ay kailangang bayaran sa oras para hindi ma-ipon ang interes.  Kapag ito ay napabayaan, maaari itong maging dahilan ng discrepancies sa inaasahang benepisyo ng miyembro at ng kanyang mga beneficiaries balang araw.

Source: http://www.usapangsss.ph/forum/viewtopic.php?f=8&t=11

Ad